عفرین زیر ذره بین ژنئولوژی(1)

2018-04-13 تمدن دمکراتیک

عفرین زیر ذره بین ژنئولوژی(۱)
شهرهای زنان هدف تمدن دولتگرا است
عفرین – شهر عفرین که بر روی هر درخت، سنگ و اماکن آن آثار انسانی بجای مانده، اسامی زنانه، فرهنگ و اعتقادات خلقها وجود دارد و تأثیر فرهنگ زن در هر جای آن قابل مشاهده است. در تقویم، معماری شهر، شیوه های دفاعی، آثار فرهنگ ایشتار، زیارتگاههایی که تحت نام زن ایجاد گشته اند، زبانی که زنان با آن صحبت می کنند، دره ها و غارهای زنان و بسیاری از جاهای دیگر تأثیر، رنگ و سیمای زن خودنمایی می کند. در مجموعه گزارشهایی که از پنج بخش تشکیل شده، تأثیر فرهنگ زن در عفرین را به شکلی وسیع آشکار خواهیم کرد.
زمانی که با رهنمود ژنئولوژی که براساس واقعیت زن خود را به حقیقت می رساند، درباره عفرین کاوش انجام می دهیم، نتایج به دست آمده توجه انسان را به خود جلب می کنند. به اندازه ای که ژنئولوژی وظیفه ی کاوش رگه های تمدن دمکراتیک و شفاف سازی آن را دارد، به همان اندازه وظیفه دارد که مکانیزم معنایی و بنیادی خود را ایجاد کند. بر اساس این رهنمود ، کاوش و تحقیق در عفرین معنادارتر خواهد بود.

ما با این تز ژنئولوژی که “علمی که توسط زن ایجاد گردد، اولین گام بسوی جامعه شناسی حقیقی خواهد بود” در این راه قرار گرفته و خواستیم درباره تاریخ و فرهنگ زن در عفرین تحقیق انجام دهیم. میخواهیم با روش ژنئولوژی فرهنگ و تاریخی را که تمدن دولتگرا زیر و رو کرده، از نو مورد کاوش قرار داده و حقیقت را آشکار گردانیم. ما با باور به اینکه که دانش، تحلیل پیشرفت یافته معناست، در این راه قرار گرفته و بر علیه ذهنیت پوزیتیویسم که رویدادها را مجزا از یکدیگر تحلیل مینماید، این راستی را مبنا قرار میدهیم که همه رویدادها باهم مرتبط اند. ما مقاومت تاریخی و اجتماعی عفرین را برهمین اساس و آگاهی می نگریم و با همین رهنمود درباره مقاومت عفرین کاوشمان را ادامه میدهیم.

در این گزارش درباره رگه های تمدن دمکراتیک که از نیروی زن و ایمان خلقها سرچشمه می گیرد، تحقیق نمودیم. در مسیر تحقیقات به آگاهیهای بسیاری درباره تقویم شهر، معماری، سیستم حفاظتی، تأثیر فرهنگ ایشتار، پرستشگاههایی که نام خود را از نام زنان گرفته اند، فرهنگ زندگی کومینال، زبان زن و عرصه های مقاومت زن و غارهایی که در آن ردپای فرهنگ زن وجود دارند، رسیدیم. در هر وجب خاک و روی هر سنگ و دیوار هر روستایی در عفرین، تأثیر فرهنگ نئولتیک ظاهر می گردد. در مقابل هر خانه ابزار و لوازم دوران نئولتیک ما را به گذشته وصل مینماید. فرهنگ و تاریخ اجتماعی عفرین در مقابل دومین ارتش ناتو از خویش پاسداری و مقاومت می کند.
هدف از انجام این کار درک چگونگی مقاومت یکی از کوچکترین شهرهای کردستان در مقابل قدرتمندترین نیروهای دنیا و پیشرفته ترین تکنولوژی جنگ است. امروز مقاومت عفرین که کدهای تمدن دمکراتیک را در اجتماعی بودن و خاک خود نهان کرده است، نشان داده که چگونه در مقابل تمدن دولتگرا از خود دفاع می نمایند. نکته مهم این است که ریشه فرهنگ تاریخی و اجتماعی مقاومت خلقهای عفرین که مانیفست گشته اند، نمایان گردد. زمانی که فرهنگ اجتماعی و تاریخی مقاومت شهر درک گردد، آنگاه حقیقت فرهنگ زن نیز آشکار خواهد گشت.

باید گوهره اجتماعی بودن زن درک و دیده شود. آنگاه آشکار می گردد که جنگی که برعلیه عفرین در جریان است، جنگی است که برضد پارادیگما انجام می گیرد، زیرا داده های تاریخی که در ذهنیت تمدن دولتگرا هنوز هم زنده است، دلیل هجوم آنان است. به همین دلیل کاوش درباره حافظه تاریخی تمدن دمکراتیک ، بیشتر دارای معنا خواهد بود.

در عفرین نبرد پارادیگماها در جریان است
در عفرین در ۲۰۱۸٫۲٫۲۶ بیانیه ای خوانده شد. در بیانیه گفته شد” نبردی که در اینجا جریان دارد، نبرد پارادیگماهاست. نبرد مدرنیته دمکراتیک علیه مدرنیته دولتگراست.” از سال ۲۰۱۲ تاکنون در شمال سوریه آتش جنگ شعله ور بوده است.این جنگ جوانب مختص به خود را دارد. نخستین بار پس از نبرد کوبانی، در جنگ عفرین نمایان گشت که این نبرد، نبرد پارادیگماهاست. مقاومت و موضع گیری تاریخی و اجتماعی بعد از کوبانی در عفرین تکرار گردید.
بر اساس این تعریف پرسشهای زیر مطرح میگردند:
چه تفاوتی میان مدرنیته دمکراتیک و مدرنیته دولتگرا وجود دارد؟
تفاوت برساخت مدرنیته دمکراتیک و مدرنیته دولتگرا چیست؟
سرچشمه آگاهیهای ذهنیت ایجاد مدرنیته چیست؟
کدام پارادیگما را اساس قرار میدهند؟
تأثیر این پارادیگماها بر روی زندگی چه بوده است؟
اشغالگری که در پیش چشم جهانیان انجام می گیرد، در نبرد پارادیگماها چه جایگاهی دارد؟
چرا این نبرد به شیوه ای مشخص در آنجا انجام می گیرد؟
در موضع گیری شفاف و آشکار مردم عفرین که در این نبرد نشان دادند، کدامین کدهای تاریخی و اجتماعی نهفته است؟
مردم عفرین با این کدهای تاریخی و اجتماعی چگونه تا به امروز آمده و از خود دفاع نموده اند؟

این تلاشهای تمدن دولتگرا به ما می آموزد که بایستی تاریخ از نو تحلیل گردد. بر همین اساس اگر تمدن دولتگرا وتمدن دمکراتیک، یا اقتدار مرد حاکم و حیله گر و مبارزه آزادی زن در جای خود درک گردند، به شیوه ای بهتر راه بر درک صحیح تر خواهد گشود و این برای آشکارگشتن نیت عواملی که قصد به عرصه جنگ مبدل نمودن خاک مزوپوتامیا را دارند ، روش مناسبی است. جنگی که هم اکنون در عفرین وجود دارد، نتیجه همین واقعیت است.

درک مقاومت عفرین، درک مدرنیته دمکراتیک است
عصر تمدن دمکراتیک، عصر تمدن زن است و تمدن دولتگرا، ذهنیت سیستم مرد اقتدار گر است. بر پایه ی این گفته ها، بسیار مبرهن است، نبردی که امروز در عفرین در جریان است، نبرد مابین فرهنگ مردسالار و فرهنگ زن است. می توان گفت که میهن پرستی، تصمیم گیری با اراده آزاد، سازماندهی، مبارزه و استاتیک، اصول اساسی ایدئولوژی آزادی زن است که امروز در عفرین روح می یابد و شعله ور می گردد.
عفرین قریب به سه ماه است که درمقابل هجوم دومین ارتش ناتو قرار دارد و مورد هجوم بمباران زمینی و هوایی قرار می گیرد. در مقابل این، مقاومت عفرین که از تاریخ اجتماعی اش، ریشه میگیرد، معنای تمدن دمکراتیک را بیشتر قابل درک می گرداند. این روش درک مدرنیته دمکراتیک است. عفرین عرصه ای است که نشان می دهد ادیان و خلقها در ملت دمکراتیک چگونه می توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. همچنین مقاومت اوستا خابور و بارین کوبانی که با آگاهی درباره ارزشهای اجتماعی بودن زن حرکت کردند، عفرین را دارای معنایی ویژه گردانیده است.

موصل، سرکانی، پالمیرا، کوبانی، شنگال و عفرین
ده سال پیش توسط القاعده، النصره و در آخر داعش، اشغالگری صورت گرفت. اکنون نیز به شیوه ای مستقیم توسط دولتها در عفرین اشغالگری و غصب صورت می گیرد. همچنین داعش و تمامی سازمانهای مسلح موجود در غصب عفرین نقش مزدوری دولت ملت را ایفا می کنند. با نگاهی اینگونه به این رویدادها، متوجه می گردیم که تلاشهای اشغالگری علیه خاک مزوپوتامیا، یک اشغالگری معمولی نیست. مطابق مدارک و داده ها، تمدن دولتگرا با ارتش ویژه و بکارگیری گروههای تبهکار در حال تحرک هستند. در فاصله زمانی نه چندان دور نیز با نمونه های مشابهی روبرو گشتیم. موصل، پالمیرا، سرکانی، کوبانی، شنگال و درآخر اشغالگری عفرین نمونه های آشکار هستند.
موصل که دیرینه ی ویژه ای دارد، در مدت سه روز به تصرف داعش درآمد. بعد از اشغال موصل، علیه خاک شمال سوریه دست به اشغالگری زدند. در سرکانی هجوم اول توسط النصره صورت گرفت. داعش در جنگ کوبانی و شنگال نیز مستقیما حضور داشت. موضع شفاف در مقابل اشغالگری بیش از هر جا در کوبانی نشان داده شد.

فرمول فدراسیون شمال سوریه
آنچه در کوبانی روی داد تلاش نیروهای دولت ملت برای اشغال خاورمیانه توسط داعش بود. لکن مقاومتی که نشان داده شد، آنان را به زانو درآورد. سپس مقاومت منبج، طبقا، رقا و دیرالزور ادامه یافت و از داعش پاکسازی شدند. قبل از هر چیز این مقاومت باعث اتحاد خلقها ، ادیان و فرهنگها گشته و پایبندی به سرزمین محکمتر گردد و همچنین باعث ریشه دوانیدن پارادیگمای دمکراتیک، اکولوژیک و آزادی زن و تبدیل آن به فرمول فدراسیون شمال سوریه گشت.

مبنای فدراسیون شمال سوریه براساس حقیقت آزادی زن و ملت دمراتیک است. عرصه ای برای همه آنانی است که می خواهند با آزادی، اعتقادات و باورهای خویش زندگی نمایند. نیروهای ملت دمکراتیک از اعتقادات و مذاهب مختلف حمایت می نمایند. تکثر ادیان و ملتها را بوسیله ذهنیت دمکراسی رادیکال وسعت داده و فرصت آزادی خود را بیشتر مینمایند.همه ملتها، فرهنگها و اعتقادات گوناگون همراه با هم مانیفست زندگی را می نگارند. زن یکی از نیروهای اساسی مدرنیته دمکراتیک است
از سال ۲۰۱۲ نیروهای دولت ملت خواستند به دست داعش غصبکاری و تجاوزگری را وسعت دهند. سیستم مرکزی هژمونگرا یا تمدن دولتگرا به دست داعش، نیروهای پارامیلیتار و بسیاری اشخاص خواستند بار دیگر تمدن دولتگرا را از نو دیزاین و نبرد آن را آغاز نمودند. هرچند داعش یک سازمان بدون هدف بود، اما همه دولتها برای پنهان کردن منافع خویش، این راه را با آگاهی ترجیح دادند.هدف اساسی داعش اماکن اصلی تمدن مزوپوتامیا یعنی سرکانی، موصل، پالمیرا، شنگال، کوبانی و بسیاری جاهای دیگر بود. لیکن مقاومت علیه این اقدام صورت گرفت و بدون شک این تصادفی نبود.

از شهرهای تمدن دولتگرا به آثار به جای مانده از فرهنگ ایشتار هجوم می آورند
پارادیگمای مدرنیته دمکراتیک و آزادی زن امروز همه جهان را حیرت زده کرده و با مقاومت خویش به الگویی برای جهان تبدیل گشته و این بسیار معنادار است. وقتی ما از پنجره ژنئولوژیک به عفرین می نگریم، به بسیاری داده های تأثیرگذار می رسیم. قبل از اینکه درباره این داده ها بحث نماییم لازم است اشاره کنیم که شهرهایی که تمثیل فرهنگ نئولتیک را می کردند، با هجوم داعش روبه رو گشتند و این تصادفی نبود و بایستی این را با نمونه های آشکار توضیح داد.

سرکانی که رگه های تل خلف و فرهنگ نئولتیک را در خود نهان دارد، موصل سرزمین سمیرامیس که نام ایشتار را بر خود نهاده ، پالمیرا که زنوبیا در آن تمدن خویش را ایجاد نموده است. شنگال که رگه های زن مقاومتگر را محافظت مینماید.
کوبانی که مالووانی برای تمدن کارگامیش ساخته و به سرزمین کوبابا تبدیل گشته و درآخر عفرین سرزمین شاهبانوی هوریان پودوهپا، مورد هدف تمدن دولتگرا قرار گرفتند. هرچند در این شهرها اقتدار مرد حاکم گشت، اکنون با فرهنگ و باورداشت الهه مادرکه برای حفاظت از هستی خویش مقاومت می نماید و به سمبل زنان مقاومتگرعصر مبدل گشته اند، روبرو میگردیم. خصوصیات همه این شهرها که هنوز هم رگه های مقاومتگری ایزدبانوان در آن زنده است، فرهنگ ایشتار و تأثیرات به جای مانده از آن، جای تأمل دارد.
هجمه های مخرب، غارت و تخریبات داعش در اماکنی که نام خود را به عنوان شهر زن در تاریخ ثبت کرده اند، تصادفی نیست. شهرهای سرکانی، موصل، پالمیرا، کوبانی، شنگال و درآخر شهری که دولتهای اقتدارگر داعش را از دامان خویش برآورده و مستقیما به سوی آنجا سوق دادند، عفرینی که نماینده فرهنگ مقاومتگر است و با وابستگی به ریشه های مکانی خویش، علیه عناد تاریخدانان مرد اقتدارگر اوریانتالیست، که از فرهنگ دولتگرا محافظت مینمایند، مقاومتی بی نظیر نشان داد. با مقاومتی که در این شهرها صورت گرفت، نیروی رگه های تمدن دمکراتیک نمایان شد. این موضوع در سالهای اخیر بارها اثبات گشته است .
ریشه روح فرهنگ نئولیتیک در سرکانی در روژاواست. نیروی اساسی فرهنگ انقلاب نئولتیک در تل خلف، زن است. فرهنگ تل خلف نماینده عصر نئولتیک است. نخستین بار بر روی خاک مزوپوتامیا در تل خلف اختراعات عصر نئولیتیک دیده شد.

بود موصل میراث دار سمیرامیس که پیرو فرهنگ ایشتار
پس از تل خلف، داعش به موصل هجوم برد. موصل سرزمین سمیرامیس ونیز تمدنی است که در آنجا بنا نهاده و دارای اهمیت فراوانی است. معنای موصل به معنای بافتن است. قبل از میلاد، تمدنهای مهمی مثل بابل و آشور در ناحیه بین النهرین یا مزوپوتامیا بوجود آمده اند. گفته می شود، سمیرامیس که در زمان بابل زندگی می کرده ، در این زمان نام خود را بر بافندگی گذاشته و به تمثیل این فرهنگ تبدیل گشته است. نام سمیرامیس که در قسمت بالایی مزوپوتامیا می زیسته یکی از نامهای ایشتار است. سمیرامیس یکی از سمبلهای عصر مقاومت در برابر سلطه گری مرد است. داعش در سال ۲۰۱۴ لطمات فراوانی به هزاران پیکر و نماد کهن آن عصر که در موزه باستان شناسی نینوا قرار داشتند، وارد آورد.

داعش، پالمیرا شهر زنوبیا را نیز مورد هدف قرار داد
ژنئولوژی که به عنوان دانش تمدن دمکراتیک تعریف میگردد، دانسته های تاریخی را برای خود مبنا قرار داده و معتقد است تمدن دولتگرا دارای حافظه نیرومندی است. یکی از این نمونه ها زنوبیا است که فرهنگ زن را با شیوه های گوناگونی به زنان انتقال داده است. چون پالمیرا یکی از راههای عبور و مرور تجاری در خاک سوریه بوده ، همیشه با غارت و استثمارگری دولتهایی مانند روم روبرو بوده است. در سال ۲۰۱۵ داعش در پالمیرا پیکره ال لات اصلان که متعلق به ۲۰۰۰ سال پیش بود را تخریب کرده و عبادتگاه بل را نیز ویران کردند. در ۲۶ ژانویه پیکر اصلان در پرستشگاه عین داره بمباران گشت. بمباران پیکر اصلان در عین داره و تخریب پیکر ال لات اصلان در پالمیرا به هم مرتبط هستند و با کاوش بیشتر می توان به عدم تصادفی بودن آن پی برد.

کوبانی سرزمین کوبابا
بافت اجتماعی ۱۳۰۰سال پیش از میلاد در کوبانی، جرابلس و باب انسان را به تمدن کارگامیش میرساند. کیبله بعد از ایزدبانوی مادر فرهنگ نئولتیک را به آناتولی انتقال داده و فرهنگ کوبابا ایزدبانوی مادررا برمیسازد. کوبانی که بر سر راه شرق و غرب قرار دارد دارای موقعیت جغرافیای ویژه ای است. بویژه یافته هایی که در تشرین، تپه اینانا و غار دختر پیدا گشتند باید مورد کاوش باستان شناسی قرار گیرند.

شنگال:شهری که در آن مقاومت زنان برپا گشت
در شنگال فرهنگ تمدن زن که به تمدن دمکراتیک نام برده می شود، وجود دارد. اطلاعات شفاهی بسیاری در این مورد وجود دارد. مردمان این شهر زندگی خویش را همگام با طبیعت سازماندهی می نمایند. این شهر در زمان تمدن مالووانی زنان، مقاومتگری را در دل خویش پرورانده است. یکی از این شخصیتها مادر پیر فات است که فرهنگ الهه ایشتار را تمثیل می نماید. سیتیا اس، پیر لبنی، خاتون فخرا، چهل زنان، ستیا نسران اسامی جالب توجهی هستند و هر یک از آنها فرهنگ مقاومتگری را نمایندگی می کنند.

عفرین ادامه دهنده راه پودوهپا
عفرین آثار فرهنگ ایشتار که فرهنگ اساسی جامعه نئولتیک است را درون خویش جای می دهد، همچنین تأثیرات فرهنگ هوری و میتانی آرین شرق هنوز هم در عفرین قابل دید است. همان خلقهایی که در سده ۱۷ قبل از میلاد دولتهای مزوواتنا و میتانی را برساختند. پودوهپا در سده ۱۳ پیش از میلاد می زیسته است. پدرش کزوواتنا اهل لاوازانتیا است( احتمال داده میشود جایی نزدیک البستان امروزی است). در یافته های تاریخی گفته می شود که لاوازانتیا شهر ایشتار/ ساوشگا است.
پودوهپا خود را به مثابه خدمتکار الهه هوریها هپات معرفی می نماید. پودوهپا همه کتیبه های نوشتاری و خطی فرهنگ و آیین هوری را در شهر خویش کزوواتنا رونویسی نموده و در هاتوشا، آرشیو کزوواتنا و کتابخانه ای تاسیس مینماید. دولتهای میتانی و کزوواتنا که اصالت آنان آرین غربی بود، از سده ۱۲ پیش از میلاد تا مهاجرت خلقهای اژه حکومت خویش را تا نزدیک به پانصد سال ادامه دادند. به همین دلیل در بسیاری از اسامی بومی این منطقه و حتی نام عفرین نیز، واژه هایی با ریشه آرین شرقی وجود دارند. اسم پودوهپا یک واژه هوری است. پودو از زبان هوری ریشه میگیرد، اما هنوز معنای آن آشکار نیست، هپات نیز نام الهه هوریان است. درباره اتفاقاتی که در عفرین روی داد، در گزارشهای پیش رویمان به شکلی گسترده بحث خواهیم کرد.

ناگهان آکارسل گردآوری:

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش