عفرین زیر ذره بین ژنئولوژی(5)

2018-07-06 انقلاب زن

عفرین زیر ذره بین ژنئولوژی(۵)
دفاع از عفرین، دفاع از انقلاب زن است
عفرین- آثار دوران هوری، روم، بیزانس و عثمانی که در عفرین دیده میشود، نشان دهنده این است که تمدن دولتگرا در هر دوره ای این سرزمین را مورد هجوم قرار داده است. اما با کاوش در اجتماعی بودن، اعتقادات، باورداشتها، نمادها، داستان و افسانه ها و ابزارهای نئولتیک مشخص میگردد که عفرین باوجود همه این حملات نیز جوهره خویش را حفظ کرده است و تابه امروز نیز آمده است. درون مایه و ظاهرتاریخی و اجتماعی مقاومت عفرین، ثابت مینماید که عصر تمدن دمکراتیک، عصر تمدن زن است.
عفرین به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زنان به همه زنان جهان این پیام را داد:”برای عفرین بپاخیزید” . این پیام دارای معنای بسیاری است. عفرین اکنون با شعار ” دفاع از عفرین دفاع از انقلاب زن است” همه زنان جهان را فرا میخواند. عفرین با مقاومت خویش آشکار کرد که اطلاعات موجود در حافظه تمدن دولتگرا، دشمن زنان است.
عفرین که در درون خویش از بسیاری داده های اجتماعی و تاریخی که از تمدن دمکراتیک سرچشمه میگیرند، نگهداری مینماید، در مقابل دومین ارتش ناتو مقاومتی بی مثال نشان داد. عفرین در شخص اوستا خابور وبارین کوبانی که پیشاهنگی این مقاومت را نمودند، ثابت کرد که عفرین شهر زنان است و به مثابه شهر زنان در خاطره ها خواهد ماند. این به هیچ وجه اتفاقی نیست که اوستا خابور و بارین کوبانی به مانند آرین میرکان که نام خویش رابر مقاومت کوبانی نهاد، هم به سمبل این مقاومت تبدیل شدند و هم مانیفستوی مقاومت را نوشتند و با عملیات فدایی خویش این مقاومت را برای همه جهانیان بازگو کردند.
خلق عفرین به جهانیان نشان داد که نبردی که در آنجا در جریان است، نبرد پارادیگماهاست. مهم است که این نبرد، آزمونهایی که خلقهای عفرین از کدهای تاریخی و اجتماعی حقیقت مقاومت زن گرفته اند را معنادار نماید. براین اساس، حقیقتی که با مقاومت عفرین آشکار گشت، نشان میدهد که عفرین شهر زنان است. آنالیزهای اجتماعی که در عفرین انجام میگیرند،اگر به شیوه ای درست انجام گیرند، برای انقلاب روژاوا که به عنوان انقلاب زن نیز شناخته میشود، روشنگر راهمان خواهد بود. برای اینکه بهتراین اجتماع را درک نماییم، مقاومتی که از رمزهای اجتماعی و تاریخی سرچشمه میگیرد، روشی که”تاریخ در امروز نهان است” را بیشتر قابل فهم مینماید.به همین دلیل امروز همه تمدنهای دمکراتیک از مقاومت عفرین حمایت مینمایند.
همچنین مقاومت عفرین هم برای کردها و هم برای اتحاد ملی دارای اهمیت فراوان است. عفرین با این مقاومت درهای خویش را به روی اتحاد ملی باز مینماید. همچنین این مقاومت، اراده این ملت را به جهانیان نشان داد. نشان داد که اراده این خلق از دومین نیروی ناتو قوی تر است. بدین ترتیب عفرین که تأثیرات فرهنگ زن، ادیان، مذاهب و خلقهای جداگانه ای را در خویش جای میدهد، برای نیروهای تمدن دمکراتیک به نیرو و امید بزرگی تبدیل خواهد شد.

ثابت کرد که میتواند با مقاومت از جوهره خویش محافظت نماید
در عفرین که هنوز هم تأثیرات فرهنگ نئولتیک در آن زنده است و دارای تاریخی هزاران ساله است، ذهنیت مقاومتگری، عشق به خاک، میهن پرستی، اراده ذاتی وسازماندهی با مبارزه و استاتیک جان میگیرند. این مقاومت نماینده اصول ایدئولوژی آزادی زن که لحظه به لحظه جان می یابد، است. جغرافیای عفرین کدهای این مقاومت را در درون خویش نگهداری مینماید. تعدد غارها، کوههای بلند، مکانهای تاریخی، نیروی نهفته و تاریخ زن را نشان میدهد.
همچنین روستاهایی که درون خویش اسراری نهفته دارند، ابزارهای دوران نئولتیک و جاهای تاریخی بکر در انتظار کاوش هستند. آثار بجای مانده از هوری ها، هیتیت ها، روم، بیزانس و عثمانی در خاک عفرین نشان میدهند که تمدنهای دولتگرا در هر دوره ای به آنجا حمله کرده اند. اما اجتماعی بودن،اعتقادات، باورداشتها، نمادها، داستان و افسانه ها و ابزارهای بازمانده از دوران نئولتیک نشان میدهند که عفرین باوجود همه حملات نیز، از جوهره خویش محافظت نموده و تا به امروز آمده است

حمله ای که علیه عین دارا انجام گرفت، با هدف نابودکردن تاریخ زن بود
پرستشگاه عین دارا که تاریخ آن به ۳۰۰۰سال پیش می رسد، در ۲۶ ژانویه روبروی بمباران ارتش ترکیه قرار گرفت. آشکار است که با این کار خواستند میراث فرهنگ زن را نابود گردانند. در تپه هایی که پیکره ایشتار قرار دارد، پیکره شیر نیز وجود دارد. همچنین در زیر تپه نیز پیکرهای متنوع دیگری نیز وجود دارند.

 

سرزمین باورها و خلقها
در همه مکانهای تاریخی عفرین تأثیرات و نمادهای آیین ایزدی وجود دارد. همچنین آثار فرهنگ کهن آنان نیز قابل مشاهده است. مکانهای تاریخی چهل کانی، چل خانه و چهل میرا این راستی را اثبات مینماید. عدد چهل، داستان خلقت را بازگو میکند و این نیز نشان میدهد که بر روی این خاک همیشه جستجوگری حقیقت زنده بوده است.
همچنین درعفرین رمزهای سنبل گندم، دایره و صلیب توجه را به خود جلب مینمایند. همچنین در منطقه ماباتا که رموز فرهنگ علوی گری نمایان است، جالب است که به دادا فاتمه اعتقاد دارند. از دادا فاتمه تا نوری درسیمی همه مزارهای علویان به شکلی افسانه ای دیده میشوند. باورداشت علویان که از ارزشهای جامعه اخلاقی و سیاسی دفاع کرده و برطبق آن زندگی مینماید، در منطقه ماباتا هنوز هم زنده است. حتی اگر یک خانواده ارمنی هم باقی بماند، داستانهای درباره ارمنیان گفته میشود و این نشان میدهد که تا چه اندازه از فرهنگ خویش محافظت مینمایند. و جالب توجه است که یادگرفتن لهجه های دیگر زبان کردی مثل سورانی و زازاکی را دربرنامه زندگی خویش قرار میدهند.
با فرهنگ شفاهی از خویش مخافظت مینمایند
خلق عفرین با فرهنگ شفاهی از خویش محافظت مینمایند. در همه خانواده ها هنرهای دستی وجود دارند. در هر خانه ای هنرمندی وجود دارد. در هر خانواده ای هنرمند و نقاش، داستان سرا و خواننده ای وجود دارد.آموزش کودکان در عرصه های هنری در عفرین رایج است. هنر بافندگی، ریسیدن، نقاشی و گونه های مختلف بافندگی به شکلی نو و پیشرفته وجود دارند. این هنرها به شکلی زنده از خویش محافظت مینمایند. ارزشهای استاتیک که پس از مقاومت عفرین آشکار میگردند، مانند آفرینش هنری، ترانه، شعرو نقاشی نیروی فرهنگ شفاهی و همچنین نیروی امید و احساسات را نشان میدهد.

وابستگی به خاک شیوه زندگی است
یکی از ویژگیهای تمدن زن وابستگی و عشق به خاک است. میهن پرستی که یکی از اصول پنجگانه ایدئولوژی آزادی زن است به این موضوع ارتباط دارد. در عفرین وابستگی به خاک و طبیعت بسیار نیرومند است. در آنجا هر خانواده کار زراعت انجام میدهد و به خاک خویش وابسته است. در جلو هر خانه ای درختی وجود دارد و زندگی بدون درخت امکان پذیر نیست.

مقاومت، حفاظت از شاخه زیتون است
زیتون در همه لحظات زندگی آنان جای میگیرد. دلیل آن نیزرابطه مابین شیوه تولید و شیوه زندگی آنان است. درمقابل تولید و زندگی مدرنیته کاپیتالیست که تلاش مینماید آنان را از هم جدا سازد، توجه انسان رابه اتحاد زندگی و کار جلب مینماید. با به یادآوردن سرزمینی که اولین بار در آن زیتون روییده، پیام زیبایی و زندگی آزاد را به جهان نشان میدهد. شاخه های زیتون به معنای هدیه می آیند و برعکس دولت ترکیه که معنای آن را به کشتار تغییر داد، با این شاخه ها میخواهند مژده پیروزی را به همه نیروهای تمدن دمکراتیک بدهند.
در مقابل دولت ملتهای مدرنیته کاپیتالیست که میخواهند شاخه زیتون راسیاه نمایی نمایند، این به معنای مقاومت در برابر این ذهنیت است. در همه فعالیتهای خویش میگویند نخواهند گذاشت که زیتون سیاه نمایی گردند. زنانی که با دستان شفاگر خویش زخم ها را درمان مینمایند، با آگاهیهای خویش درباره طب سنتی توجه ها را به خویش جلب مینمایند. زنانی که با روشهای طب سنتی دنبال درمان بیماریها هستند، میدانند هر گیاهی برای چه بیماری ای خوب است. زنان بدین ترتیب برای بسیاری از بیماری ها به دنبال درمان میگردند وقبل از هر چیز یکی گشتن با طبیعت و زندگی سالم را اساس میگیرند. با این ذهنیت که بیمار نگردند یا اگر بیمار گشتند بدانند کدام درمان را به کار ببرند، می اندیشند. در بساری جاهای کردستان موارد اینچنینی وجود دارند.
رژیم بعث همیشه تلاش کرده تا درعفرین تأثیرگذار باشد، لیکن با شروع مبارزه آزادی چیزی که توجه انسان را جلب مینمود، زنانی است که در مبارزه جای میگرفتند. هرچند که تأثیر کاپیتالیزم نیز وجود دارد، هر هفته در روز جمعه به روستاهای خویش رفته و در آنجا نفسی تازه میکنند. زمانی که زبان کردی ممنوع اعلام گشته بود و تکلم به عربی اجباری بود نیز مردم عفرین هیچ اهمیتی به این قانون نمیدادند. رژیم بعث فشارهای زیادی به زنان وارد میکرد وبرای آنکه آنان را از اهدافشان منحرف سازد، سازمانی به نام “اتحاد النساء”( اتحاد زنان) در آنجا بوجود آورد و همین یک نمونه نشان میدهد که به خوبی از نیروی درونی زنان آگاه بود. البته این سازمان نتوانست در درون جامعه جایی بگیرد و بعد از مدتی از میان رفت.

بعد از کوبانی دومین شهر که آزادی خویش رااعلام نمود
در انقلاب روژاوا بعد از کوبانی عفرین دومین شهری بود که آزادی خویش را اعلام کرد و برعلیه رژیم بعث به شکلی نیرومند خود را سازماندهی نمود. در اوایل انقلاب با پیشاهنگی زنان راهپیمایی و تظاهراتهای عظیمی انجام گرفت و به حسرتهای هزاران ساله خویش پاسخی مناسب دادند.
زنانی که در اوایل مبارزه آزادیخواهی در خانه و کوچه ها زنان را سازماندهی میکردند، در انقلاب روژاوا در آکادمی ها، مجالس، کومین ها و کوپراتیف ها باری دیگر شروع به سازماندهی خویش کردند و انقلاب روژاوا را به انقلاب زن تبدیل کردند. با پیشاهنگی زنان مانیفستوی مقاومت نوشته شد وثابت کردند که نیروی اساسی ملت دمکراتیک و سیستم مدرنیته دمکراتیک، زنان آزاد هستند.
مقاومت عفرین که درواقع فرهنگ نیرومندی را در خویش جای میدهد، بسیار معنادار است. این پشتیبانی و حمایت که با پیشاهنگی اوستا خابور آشکار گشت حمایت ازعفرین را نشان میدهد. این نیروی زنان میخواهد علیه ذهنیت مرد اقتدارگر صدای زنان را به همه زنان جهان رسانده و ذهنیت مدرنیته دمکراتیک را به همه جهان معرفی کند، چون عصر تمدن دمکراتیک، عصر زن است.
پایان

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش