زن خود زندگی‌است!

2018-08-08 تاریخ زن

زن خود زندگی‌است!
روژان نوری
یکی از دغدغه‌های مهم زندگیم این چالش بوده که چرا زنان باوجود اینکه چه ازلحاظ فیزیکی وچه شخصیتی با مردان هیچ تفاوتی ندارند، این‌همه دچار ناعدالتی ونابرابری‌اند؟ همیشه وقتی به دنبال تعریفی صحیح وسالم از زن بودن به بن‌بست خوردم. برایم جای سؤال بود که واقعا من که هستم؟ هرچقدر در لابه‌لای برگ‌های تاریخ به دنبال ردپایی از زنان گشتم جز القاب ناشایستی چون آفت، جادوگر، برده، آشوبگر، ضعیفه و….. نیافتم. حال بااین تعاریف ازسوی دیگر بعضی ازفیلسوفان برزبان رانده‌اند که اگر خواهی هستی را بشناسی انسان را بشناس. چون همیشه از هستی به مثابه‌ی مادینگی یاد برده‌اند، پس براین مبنا در وهله‌ی نخست باید زنان را شناخت، زیرا زن آفریننده‌ی زندگیست. این واقعا چالشی بود که درآن غرق وسرگردان بودم. بااین تعاریفی که از زن بودن وجود داشت، به دنبال تعریف حقیقی زن بودن گشتم. گویند که جوینده یابند‌ه‌ بود ودرناامیدی بسی امید است ومن هم این ضرب المثل‌ها را مبنای جویندگی خویش قرار دادم.
وقتی به وضعیت وجایگاه زنان درجامعه امروزی در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی واقتصادی توجه میکردم، به ژرفای بردگی زنان پی میبردم ومتوجه‌ تمامی نگرش‌ها وذهنیت‌های اقتدارگرایانه‌ی مردسالاری نسبت به زنان میشدم. اما هرچه به دنبال دلیل قانع کننده‌ای بودم که بفهمم که چرا اینهمه ناعدالتی در قبال زنان، اما دریغ از جوابی حقیقی!
ناامید نشدم وبه کاوشهای خویش ادامه دادم.در کُتب آسمانی به دنبال جواب سؤال خویش گشتم، اما در لابه‌لای اوراقشان جز دختران زنده به گور وزنانی ازدنده‌ی چپ مرد آفریده شده وضعیف واز ابتدایی‌ترین حق زندگی بی‌بهره، تعریفی نیافتم. یکی از آن به مثابه‌ی زمین کشاورزی نام برده که چه خواهی در آن د‌‌ِٰرو کن ودیگری چون کالایی برای تأمین غریزه‌ی جنسی وکنیز خانه استفاده نموده است وزنی را سمبل زن خوب بودن کرده که دیگر از زن بودنش اثری نمانده است.
حکایت‌های فراوانی ازقتل‌عامهای زنانی که به تهمت جادوگری وسحر درآتش زنده زنده سوزانده شده‌اند یا حلق آویز شده اند را شنیدم غافل از آن که گناه آنان تنها عالم بودن ودانشمند بودن بوده وبس! درتاریخ نوشتاری که از زمان آغاز تمدن به نگارش درآمده نمیتوان از ردپای زنان مبارز وپیشاهنگ هیچ اثری یافت. تنها زنانی را خواهی یافت که از لحاظ فیزیکی زن بوده اما روحشان به اندیشه‌های مردسالاری آغشته شده است .همه‌ی رشادت‌ها وقهرمانی‌های زنان که در راه زندگی کرده‌اند، پنهان کرده‌اند یا معنایی واژگون به آن بخشیده‌‌اند. پس دلسرد از این دوره پر از حزن به جستن خویش ادامه دادم.
به سراغ تعریف زنان در سیستم سرمایه‌داری رفتم. بحث از آزادی وبرابری بود که زنان چون مردان دارای حق وحقوق برابرند و شهروندانی آزادند و جنسیت ملاک نیست وانسانیت مهم میباشد؛ اما فریبی بیش نیست . از زن بودن، هویت وهستیش دگر چیزی نمانده و به ملکه کالاها مبدل شده که برای آنکه موردقبول واقع گردد، ازهرکاری برای کالانمودگی دریغ نمیکند وتنها تعریفی که میتوان برایش نمود برده مدرن وملکه کالا‌ها میباشد. در وجودش خبری اززندگی کومینال و روح آزادی نیست.تنها کالبدی بی روح را میتوان مشاهده نمود.
دیدگا‌ه ونگرش‌های فمنیست‌ها،آنارشیست‌ها وکومونیست‌ها را که برای زن بودن تعاریفی داشتند مطالعه نمودم اما خلا ایجاد شده در وجودم را نمیتوانست پرکند. آزادیم،هویتم، اراده وتاریخم را پیدا نکردم. تعاریف همه ناقص وطبق منفعتشان بود نه برابری وعدالت مابین هر دوجنس.
همیشه در ذهنم هنگام بحث از علم زنان تنها تعریفی تجربی وفیزیکی به ذهنم خطور میکرد. پس از آشنایی با علم ژنئولوژی، افق زندگیم کلا تغییر کرد. انگار به تعریفی که دنبالش بودم نزدیک شدم. کم‌کم به جواب سؤالاتم نزدیک میشدم.ژنئولوژی با کندوکاو در تاریخ به دنبال یافتن تاریخ گم‌گشته زن بود. برایم جالب وهیجان‌انگیز بود که ازدورانهایی بحث مینمود که زن نماد آزادی وعدالت بوده وبرای انسانیت با اهریمنان مبارزه نموده وجان خویش را فداکرده است. بحث از حرف‌های ناگفته وپنهان شده در لابه‌لای برگ‌های تاریخ درباره‌ی زنان سایه‌ی غمِ افکنده شده بردلم را میزدود. دگربه جای القاب ناشایست که به دور از هستی زن بود القابی چون پیشاهنگ، الهه، زندگی وزیبایی، دمکراسی وآشتی را میدیدم. اکنون سبب آن همه اقتدار، خشونت، ظلم، نابرابری وناحقی مردان که برزنان جایز میدیدند را فهمیدم.
ذهنیت مردسالارانه از نیروی پیشاهنگی زنان، اراده و روح دینامیک بودنشان هراس به دل دارند و میترسند که مبادا قدرت را از آنان بگیرند.غافل از آنکه زنان نه برای قدرت بلکه برای آزادی وبرابری جامعه مبارزه مینمایند. حال به نبود ردپای زنان در تاریخ پی بردم. که اصلا تاریخ زن به نگارش در نیامده است اندکی هم که باشد، آن نیزجز تاریخ بردگی زنان نیست.
حال دگر با این تعاریف با خیالی آسوده با تاریخی پر از افتخاربه این شیوه زن بودنم را برزبان میرانم:
زن چون دریایی است بی‌کران، صاف وبی‌آلایش. همه در دنیای ساده‌اش جای دارند. چون کوه‌های باصلابت، با اراده وجسارت. زن بودن به مثابه‌‌‌ی آزادی،آشتی، عشق وشورزندگی است! زن بودن زیباترین احساس است! زن سمبل الهگی، زیبایی وزندگیست. زن خود زندگی‌است…

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش