اندیشه آزاد، حیات آزاد

2018-10-10 آزادی

اندیشه آزاد، حیات آزاد

یکتا پناهی

حیات‌ یا زندگی، واژه‌ای که ما با آن آشنائیم وبه اقتضای شرایط اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و…..خویش، حیات دلخواه خویش را بنا مینهیم. جهت اینکه ازتعریفی محدود و ساده درباره واژه‌ حیات گذارنماییم، بایستی با نگاهی ژرف وعمیق آن ‌را مورد موشکافی قراردهیم.

پدیده حیات محدود به زندگی روزانه فرد وتشکیل خانواده نیست، بلکه فراترازمناسبتها وتعاریفی است که تمامی مرزها را درنوردیده و درفرد، طبیعت و فضا که شاکله کیهان است پدیدارمیگردد. فرد بخشی ازطبیعت است و فرد و طبیعت با کیهان مرتبط هستنند. به همین دلیل هر ماده‌ای‌ که انرژی دردرون آن نهفته‌ است‌ ودرحال‌ گرد‌ش باشد، حیات ومفهوم حیات رادردرون آن باید یافت. باگذشت زمان و پیشبرد دستاوردهای بشری، انسان خود را مرکزجهان پنداشته ‌و تمامی کیهان اعم از انسان ،طبیعت و….را حصار کشی نموده است وبا تعاریف بسیار کوچک ومختصر به حیات اجتماعی نگریسته و زمینه را برای حیاتی منفرد و بسته فراهم ساخته است.

به درازای تاریخ، فرد وطبیعت باخطرات وخسرانهای جبران‌ناپذیری که ازسوی نیروهای مرکزیت‌گرا و تمامیت خواه برآنان روا داشته‌اند روبرو بوده‌اند. خطرات و پدیده‌های زیست‌محیطی وانسانی که روح جوامع وطبیعت را ازهم گسیخته وحیات آنان را با مسائل ومشکلات عدیده روبرو گردانیده، حیات حقیقی واصیل را مبدل به حیاتی بیگانه وغیرشفاف نموده است .

هنگامی که متولد میشویم دنیای پیرامون ومحیط برای ما بسیار بزرگ و بیگانه مینماید و گسست از دنیای درون رحم مادر برایمان دشوار است. صداها ،نورها ،چهره‌ها، رنگها واشیاء برایمان تازگی دارند و سعی در شناخت و لمس‌نمودن هرچه زودتر آنها داریم. بدون هیچ واهمه‌ای از تمامی موانع پیش‌رو به سوی هدف مورد نظر گذار مینمائیم؛ زیرا که میدانیم چه میخواهیم. با گذار از مرحله کودکی با بینش ودیدگاهی ژرف بینانه نسبت به پیرامون، جامعه وسرزمین و جهان می نگریم.

همین ویژگی جهان‌بینانه دریچه اندیشه و کرداری ما را به جهان میگشاید. جهت‌های افقی، عمودی، شکسته، موازی، دایره و …که ما را در مسیر پیمودن راه همراهی مینماید؛ واقعیتها وحقیقتهایی که جهت نیل به حیاتی آزاد، موانع وناهمواریها را هموار ساخته و ما را به هدف و آینده نزدیکتر میکند. دراینجاست که باید به مرحله‌ای بازگردیم که کمتر از ٥٠ سانتیمترقد داشتیم. آمال وآرزوهایی که درذهن خویش میساختیم وجهت برساخت آن حس خودستایی و رسیدن به مرحله جوانی را درافکارمان می‌پروراندیم.

غم، شادی، سختی، راحتی، تولد، مرگ، شکست، پیروزی و…، همه وهمه در راستای شناخت ودرک صحیح ومناسب از معنا، مفهوم، چگونی و ازنوساختن حیاتی آزاد است. زیرا ساختار وشاکله‌یابی حیاتی آزاد بسیار اندیشمندانه‌تر وارزشمندتر از چیزهائیست  که به درازای تاریخ تا روزگارامروز، جوامع انسانی آگاهمندانه و معمارگونه بدان پرداخته و به بلندترین مرحله از کیهان رسیده است. زیرا حیات آزاد، آهنگ انسان وطبیعت را درهم می‌‌آمیزد.

درجهانی می‌زییم که با شدیدترین ودردناک‌ترین تصاویرانسان‌ستیزانه و تبیعیض‌آمیزانه‌ای که علیه افراد جامعه بویژه زنان مشروع میسازند، آنان را از اصالت تاریخ اجتماعی و هویتی دور گردانده‌اند. به درازای تاریخ انسانیت، زنان درمقابل این شیوه از ذهنیت مرکزیت‌گرا وتمامیت‌خواه مقابله نموده و با رشادتها وازخودگذشتگی‌های خویش، جایگاه ونقششان را درتمام عرصه‌های جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و.. پررنگ ساخته‌اند. تصورکنید زن درچهارچوبی به نام دین‌، فلسفه‌، علم‌، مدرنیته سرمایه‌داری، جامعه و خانواده مورد تهاجمات ذهنی قرار گرفته است و زخم های بسیاری بر بدن و روح او به جا مانده است. اما زن به دلیل در ارتباط بودن با طبیعت که برگرفته از ویژگی کیهانی وی است، به بازآفرینی وموجودیت خویش تداوم داده است.

خواسته‌ها ونیازهای زنان بنیانی آزاد همراه دارد، زیرا زمانیکه زن از تمامی محدودیتها و چهارچوبهایی که به نام شرع، عرف‌، عادات‌، سنت و قانون رها نگردد، نمیتوان از آزادی جامعه سخن گفت. زن بخشی از جامعه را تشکیل میدهد، اگربخشی از جامعه محبوس باشد هیچگاه نمیتوان جامعه را بهبود ساخت. زنان درهر جایگاه وسطحی از جامعه قرارگرفته باشند به نام جنس دوم خوانده شده‌اند. این نیز برساخته از ذهنیتی تاریخی است که به نسبت موقعیت جغرافیایی، منطقه‌ای و.. زنان را زیرسلطه مرد سالارانه قرار داده‌اند. نکته قابل توجه ومشابهی که در همه مشترک میباشد، این که زنان همیشه جهت بازپس‌گیری آزادی خویش و برساخت حیاتی یکسان و آزادانه، عرصه مبارزات را گسترده‌تر کرده‌اند. تغییرات اندیشه در فرد بویژه زنان بسیار مهم است، زیرا زن بیشتر از مرد مورد آسیب قرار گرفته است. به میزان هر تغییراندیشه در زن، او را به حیات آزادی که سالیان متمادی است برای بازپس‌گیری آن  رنجهای سنگینی را متحمل گشته است نزدیکتر میسازد.

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش