آموزش فرد وجامعه

2019-03-17 آ»وزش،

آموزش فرد وجامعه

 

مسئله‌ی آزادی وبرابری وتلاش ومبارزه جهت به دست آوردن حق انسانی، فعالیت پویای اجتماع بوده است. با نگاهی به تاریخ درمی‌یابیم که با کم رنگ شدن نقش فعال وسازنده‌‌ی الهه-مادر،هرچه پیش رفت طبقه ونظام‌های اقتدارگر وحاکمیت خواه درجوامع بیشتر رشد پیدا کرده وذهنیت انسان‌هانسبت به جامعه درزوایای جنسیت پرستی ترقی پیداکرد.زمانی که  اداره‌ی نظارت برامورات جامعه ازالهه-مادربه مرداقتدارگرانتقال داده شدوشکلی مردسالاری به خود گرفت ،ذهنیت اجتماعی دچار تفکیک جنسیتی شده وتفاوتمندی‌های بیولوژی مابین زن ومردبه نقاط ضعف وقوت تغییرپیداکرد.

باسلب وظیفه‌ی مهم اجتماعی ازمادران، که آموزش وتربیت فرزندان ومدیریت برجامعه بود،فرزندانی که درآغوش مادران خودپرورش یافته ودرخدمت جامعه خویش بودندوجهت رشد وترقی آن با اراده خویش مشارکت می‌کردند؛این بارزیر نظرمردان اقتدارگر،به دورازآموزش‌های الهه-مادرآموزش داده می‌شدند. ذهنیت عمومی وسیستم ناظرکم کم بنا به جنس دختر-پسرآموزش جامعه راسازماندهی کرده ومشارکت آنان راازهم جدا و محدود ساختند.دراین مرحله وظایفی که برای زنان درنظر گرفته شد،در چارچوبی محدود مشخص شدومیزان مشارکت زنان ودختران جوان درجامعه به حداقل رسانده شد.کم کم هرچیزرنگ مردانه به خود گرفت وزن به قعربردگی وتاریکی کشانده شد وتنهامسئولیت ووظیفه‌ی وی خدمت به مرد ومحکوم به ماندن درخانه بود.

این مسئله باعث شد که تفاوتمندی‌های بیولوژی زن ، ضعف جسمانی قلمداد شده وعلیه زن به کار گرفته شودوزن را درخانه به کارهای خانگی، بچه داری مشغول کند.این نه تنها از لحاظ فیزیکی برزن تاثیر گذاشت ،بلکه از لحاظ فکری، روحی وباوری‌های ذاتی از قبیل اعتماد به نفس و اراده‌ی باعث پسرفت ودرهم شکستگی زن شد.

زنی که زمانی بافکرو ودانش خودخالق ومدیرجامعه بوده وصاحب علم اجتماعی ودانش زراعی ،طبابت و…بوده حال به درجه ای از ضعف وناتوانی رسیده که از لحاظ فکری اورا ناقص‌ العقل وکمتراز مرد دانسته وبه درجه ی دوم جامعه سوق داده اند.این وضعیت برکل جامعه تاثیر گذاشته وکم کم از طریق اسیر وضعیف کردن زن کل جامعه وپتانسیل پویای جوانان جامعه رانیز اسیر وضعیف ساختند

با استفاده ازذهنیت تفکیک جنسی، هرچه بیشتر زن رااز جامعه ومشارکت در جامعه دور کرده و اقتداروسلطه‌ی خویش را برجامعه بیشتر گسترانیدند.دیگر فرزندانی که زمانی خدمت‌گذارجامعه خویش بودند وخودتوانای مشارکت درجامعه وامورات جامعه رابه صورت مستقیم داشتندودارای اراده‌ی آزاد بودند،تبدیل به قشری ازجامعه گشتند که برای وسعت بخشیدن به اقتدارگرایان نقشی ابزاری را به دوش میکشند ودچارمحدودیت‌های فکری و فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند

اسارت جنس زن، اسارت جامعه است .برای تسلط بریک جامعه، باید زنان آن جامعه را محدود واسیر ساخت زیرا دیگر زنان قادر نخواهند بود انسان‌های آزاد را خلق کنند.برای دوباره زنده کردن پتانسیل پویای جامعه که جوانان هستند،نیاز به آموزش‌های ایدئولوژیکی وذهنی درهر دوره وقشری ازا جتماع است.

آموزش افراد جامعه باید به صورتی باشد که فرد، خدمتگذار جامعه خویش باشد وخودمستقیم وزنده در اداره‌ی امورات حضور فعالانه داشته باشد. درحقیقت، اجتماع این است واینگونه معنای واقعی خود راپیدا می کند.زنی که توان به دنیا آوردن انسانی را به صورت طبیعی دارد،توان آموزش سالم رانیز دارا است، زن باید به صورت مستقیم در آموزش وتربیت فرزندان خود ونیروی پویای جامعه مشارکت کرده واین وظیفه رابرعهده بگیرد. در غیر این صورت فرد عاید فکر وذهنیتی که سیستم اقتدارگر به او تزریق می کند شده ونمی تواند فردی مفید برای جامعه باشد.

از نسرین احمدی

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش