زن قربانی جامعه ی سنتی وجنسیت گرا

2019-05-20 اخلاق،

زن قربانی جامعه ی سنتی وجنسیت گرا

مقاله از:نسرین احمدی

 

قشر زن درجوامع سنتی وجنسیت گرای خاورمیانه بخصوص جامعه ی ایران، به صورت مداوم درمعرض آسیب های اجتماعی بوده ومحکوم به زندگی اجباری وعاری ازحق انسانی شده است.

آسیب هایی به اشکال مختلف همچون خودکشی، قتل، اسیدپاشی، ازدواج های اجباری، تجاوز و آزارهای جنسی خود را بروز داده و زنان را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است.این وضعیت محصول و پیامد ذهنیت حاکم برجامعه که نشات گرفته ازذهنیت مردسالاری نظام ولایت فقیه وجنسیت گرای ایران است که با تفکیک جنسیتی، جنس زن را به عنوان هویت وانسان هیچ انگاشته وبه قشردرجه دوم جامعه تنزل داده است.

یکی ازآسیب هایی که در سالهای اخیربه صورت متدوام رخ داده مسئله ی قتل هولناک زنان توسط نزدیکان آنان است. کشتن زنان به دست برادر، پدر یا همسرانشان فاجعه ای است که  دامن گیر جامعه ایران بخصوص شرق کردستان شده است. قتل دوخواهر درشهر سنندج توسط برادر  موضوعی ساده وعادی نیست .

مطابق آمار به دست آمده ۶۶%قتل ها به دلیل مشکلات خانوادگی و۱۷%آنان بدلیل مسائل ناموسی رخ داده است، با این وجود بنا به ماده ۶۳۰ و۲۲۰ قانون اساسی ولایت فقیه درچنین شرایطی مرد خانواده حق مجازات و کشتن زن را داشته و جهت ارتکاب به قتل از سوی قانون قصاص نخواهد شد؛ بنا به این دلیل که  زن ناموس خانواده به شمار رفته ومرد اختیار تام  او را دارا می باشد.

مشکلات ومعضلاتی که درجامعه رخ می دهد ومردم با آن دست و پنجه نرم می کنند نشات گرفته ازذهنیت مردسالارولایت فقیه بوده واین موضوعی ایدئولوژیک است که جامعه ای سنتی وجنست گرا به وجود آورده وفرهنگ وباورمردم را جهت دهی نموده و برخوردهای خشن و دیدگاهی جنسیتی را نسبت به زنان درجامعه مشروع وبه فرهنگ واخلاق جامعه مبدل کرده است.

ذهنیت مردسالار که مرد را مالک زن در خانواده تعریف نموده هرگونه حقی را درسرکوب کردن زن به او اعطا نموده و زن را موجودی ضعیف وملک مرد می خواند. قتل های اخیر بیشتر تحت عنوان قتل های ناموسی صورت گرفته که این خود مسئله ای ذهنیتی است که مرد حق هرگونه رفتار را درجامعه داشته واین تنها زنان هستند که سرکوب، مجازات وکشته می شوند چون بنا به دیدگاه مردسالار جامعه ناموس خانواده لکه دار شده و حیثیت آنان به خطر افتاده است. حتی دربعضی مناطقی که سیستم عشیره ای حاکم بوده و رئیس عشیره فتوای کشتن زن رامی دهد وپدر یا برادر زن باید اوامر آنان را اجرایی کند. ذهنیت مردسالار وجنست گرا که زن را ضعیف تر از مرد، فاقد حق انسانی، بی اراده، ناقص العقل، محکوم به خانه داری و زایش ونگهداری ازبچه ودرچنین شرایطی مستحق مجازات ومرگ، آنهم از طرف نزدیکان خویش می داند. عقلانیتی که جامعه را به تاریکی سوق داده وبا این باور که بخشی از جامعه را که قشر زنان می باشند انکار کرده وبا خصومت با آنان رفتارکرده واذهان جامعه را دچار انحراف نموده است. همان گونه که دولت –ملت با خشونت، تحقیر وایجاد رعب و وحشت درمیان جامعه حاکمیت خویش را براقوام وملتهای جامعه توسعه داده است حال با تزریق ذهنیت مردسالاردرمیان خانواده ها از طریق مردان، تسلط واقتدار خویش را برهرعضو جامعه بخصوص زنان افزوده وجامعه را دچار اختناق نموده است. این وضعیت موجب تداوم یافتگی ذهنیت اقتدارگردولت درجامعه می باشد. زنان درچنین شرایطی نیازمند آگاهی وموضع گیری هرچه بیشتر جهت دفاع و کسب حقوق خویش می باشند. با سرکوب وکشتن زنان جامعه سرکوب و وادار به سکوت می شود اگر درجامعه ای اخلاق مبنا وپایه  اساسی است باید بیش از هرچیزی برابری وعدالت رنگ خود را نشان داده و در کانون باورها قراربگیرد اگر درچنین شرایطی تنها زن مستحق مجازات بوده وبا کشتن انسانی مشکلات حل شدنی و از آبروی خانواده ای دفاع می شود پس وظایف اخلاقی یک مرد درقبال جامعه وخانواده چیست؟ آیا تنها رعایت کردن ارکان اخلاقی وظیفه ی زنان بوده ودرمواقع انحرافات ومشکلات اجتماعی فقط زن مجرم و بایست مجازات گردد؟

جهت برساخت جامعه ای برابر وعدالت خواه اخلاق زیربنای ذهنیت آن است. با خصومت ،انکار وضدیت با حقوق انسانی زنان، جامعه دچاراز هم پاشیدگی گشته و نقش ابزاری را درتداوم وگسترش هرچه بیش تر ذهنیت اقتدارگر دولت ایفا می نمایید. بنابراین تغییر ذهنیتی به مثابه انقلابی می تواند در ایجاد جامعه ای آزاد و دمکراتیک نقش مهمی ایفا نماید.

 

 

 

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش