آرشیو دسامبر 2019 - ژنئولوژی فارسی

دفاع ذاتی و عناصر دموکراتیک در جامعه

جهـت شـناخت چهـره‌ی راسـتین نظـام تجاوزگـر، نخسـت بایـد تاریـخ آن را مـورد بازبینـی قـرار داد. بدیـن گونـه میتـوان بـه ریشـه‌های اصلـی مـوارد پرداخـت و سطحی از آن گذار ننمود. تمامـی وقایـع و رویدادهـای روزانـه از بن مایـه‌ی هـمان نظــام سرچشــمه می‌گیرنــد. در واقــع رهــر آپــو ایــن نظــام را بــا قدمتــی ۹۰۰۰ســاله تحلیــل و واکاوی نمــوده اســت. نظــام دولت گـرا کـه ثمـره‌ی ذهنیـت مردسـالار اسـت دارای…

2019-12-21

برگرفته از کتاب درآمدی بر ژنئولوژی

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم ژنئولوژی. شاید هم اگر ژنئولوژی را پیش از هرچیز به مثابه‌ی یک علم دفاع ذاتی و مشروع درک نماییم، صحیح‌تر است. در کل،‌ آگاهی و مکانیسم‌های دفاع ذاتی طبیعت،‌باطنی هستند. به رغم اینکه در…

2019-12-13

دوباره زاده شدن «شهید نامیرا،‌شهید زیلان پپوله»

ز خاکستر قلب‌هایي که سوخته شده‌اند در بغض گلوهایي که فریاد برآورده‌اند در سکوتی که هزار بار شکسته از افکاري که بیکران‌ها را عبور کرده از هق هق صدای گریه‌ها…ها از آسمان همیشه بارانی نو و شاید دوباره در اردیبهشتی خیس من زاده شدم همراه با تو نمیدانم شاید راز زندگي هفت روزه‌ام این باشد …با تو زاده‌شدن در تو تبلور یافتن به بلندای قامت…

2019-12-11

در مقابل نسل کشی سیستماتیک, سازماندهی سیستماتیک ما را به پیروزی می‌رساند

در قرنی بسر می‌بریم که بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین تناقضِ جنسیتی صورت می‌پذیرد. ذهنیت مردسالار بر تمام عرصه‌ها ـ فرهنگی،‌سیاسی،‌اجتماعی و … سایه افکنده و همین نیز راه بر معضلات گوناگون گشوده است. در این میان، زنان همواره در سیبل و کانون تهاجمات ذهنیت مردسالار قرارمی‌گیرند. دولت ـ ملت نیز به عنوان مدل و نماینده‌ی این ذهنیت، زن را در محاصره‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار…

دموکراتیک

من زنم

من زنم از همین خاکستر سردم، شعله‌ی عصیان سر می‌کشد از قلب این دریای آرامم، طوفان فریاد می‌زند می‌پنداری که سرابم اما آتش هستی از تاریخم، شرر می زند آری طفلی معصومم اما قامت حقیقت ازعمق نهانم جوانه زده است زنم، امروز خواهر و شاید فردا مادر اما همان هویتم مُهر توست که تغییر نگاه‌ها را «به من» اجباری می‌کند وگرنه من همان هویتم زحمت…

2019-12-09

زن آگاه، نیروی دفاع جوهری جامعه است

با بررسی تاریخ نه چندان دور زن در شرق کردستان، به حضور فعال و برابر زنان پیشاهنگ، مدافع و فرمانده‌ی بسیاری بر می‌خوریم که ریشه در اندوخته‌ی تاریخی و فرهنگ دمکراتیک جامعه‌ی طبیعی حول محور زن ـ مادر در این سرزمین دارد. در جامعه‌ی طبیعی؛ زن و مرد در مقابل هرگونه حملات خارجی با هم از خویش دفاع می‌کردند و این همچون وظیفه‌ای اخلاقی برایشان…

از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان «جنسیت گرایی اسلحه‌ای برای استعمار زنان»

زن و نظـام، روابـط و تضادهـا کـه حـول محـور آن شـکل گرفتـه عـلاوه بـر اینکـه جوهـر دمکراتیزاسـیون را تشـکیل میدهـد، بـه تنهایـی پدیـده مهمـی اسـت کـه بایسـتی مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گیـرد. هـر چنـد توازنـات رفتارهـای اشـئراکی و دمکراتیـک بـا تاخیـر و در حـد ناچیـزی بـه موضـوع بحـث علـوم اجتماعـی تبدیـل شـده باشـد، امـا ایـن طـرز برخـورد را در خصـوص پدیـده‌ی زن بیشتـر مشـاهده…

2019-12-02 جنسیت گرایی اسلحه‌ای برای استعمار زنان

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش