دمکراسی ذاتی

2020-01-07 تاریخ

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری
از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان
رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک و بـا اخـلاق بـودن تنهـا در صورت امتـزاج با عمـل ارزش پیدا کـرده و بـه نیـروی چارهیابـی تبدیـل می‌شـود. اخلاقـی بـودن و علمـی بودنـی بدون سیاسـت پـر از فریبکاری و اغفال اسـت. تسـلیم‌شـدن بـه نیروهـای سـلطه‌گر بـه طـور حتـم خودفروشـی اسـت. تبدیـل شـدن به جزئـی از نظـام اقتـدار- دانش و اخلاق رسـمی اسـت. امـروزه نشـان آشـکار یکـی از اقداماتـی کـه بـرای گـذار از ایـن گسسـت لازم و ضروری اسـت دسـتیابی بـه یـک ذهنیـت حزبـی کارا می‌باشـد. از ایـن منظـر، تعریفـی کـه مـا دربـاره حـزب ارائـه دادیـم حائـز اهمیـت زیـادی اسـت. اگـر ایـن شـیوه و طـرز کار ذهنیتـی را اسـاس کار خـود قـرار نـداده و بـدان جامعـه عمـل نپوشـانیم از بن بسـت‌هایی کـه سوسیالیسـم رئال، سوسـیال دمکراسـی و رهایـی ملـی بـدان دچـار شـدند و همچنیـن از تبدیـل شـدن بـه نیـروی یـدک نظام کاپیتالیسـتی رهائـی نخواهیـم یافـت. بنابراین در پروسـه تجدید سـاختار آن، عنـصر ذهنیتـی تعریـف حـزب را در اولویـت قـرار می‌دهیـم. حـزب هـر انـدازه از ایـن جهـت دارای سـاختار ذهنیتـی نیرومنـد باشـد بـه هـمان انـدازه میتوانـد بـا اسـتراتژی و تاکتیک‌هـای نیرومنـدی برنامـه خـود را بـه صحیحتریـن نحـو بـه اجـرا گـذارد.
دمکراتیـزه نمـودن سیاسـت در عرصـه سیاسـی از وظایـف اساسـی اسـت. سیاسـت دمکراتیـک، مسـتلزم احـزاب دمکراتیـک اسـت. اگـر احـزاب و موسسـات غیـر دولت‌محـوری کـه مطالبـات اجتماعـی خلـق را مبنـا قـرار می‌دهـد، وجـود نداشـته باشـد نمی‌تـوان دمکراتیـزه شـدن حیـات سیاسـی را انتظـار داشـت. در ترکیـه، احـزاب بـه عنـوان جنـاح تبلیغـات دولـت عمـل کـرده و در صــورت قــرار گرفــتن در دولــت غیــر از توزیــع رانــت کار دیگــری انجــام نمی‌دهنــد. یکــی از جوانــب رفــرم سیاســی، گــذار بــه احــزاب و نهادهایــی قانونــی اســت کــه بــر محــور مشــکلات اجتماعــی اســتوار شــده باشــند. تاســیس حــزب بــه نــام کوردســتان هنــوز هــم ممنــوع اســت. غیـر از احـزاب دولتـی، احـزاب دیگـر اجـازهای بـرای ابـراز وجـود ندارنـد. واضـح اسـت کـه ایـن نظـام بایـد عـوض شـود. تشـکیل احـزاب و ائتلافهـا بنـام کوردسـتان بـا ذات دمکراتیزاسـیون مرتبـط اسـت. تنهـا کافـی اسـت بـه راههـای خشـونت آمیز و جدایـی خواهانـه مبـادرت نورزنـد. بنابرایــن بایــد در هــر یــک از بخش‌هــای کوردســتان، در شــهرهای مجــاور کــه کوردهــای
زیــادی در آن ســاکن هســتند همچنیــن در مناطــق روســتایی و اروپــا کوردهــای بســیاری در آنجــا وجــود دارنــد در امــور و فعالیتهــای ســازمانی و عملیاتــی، مناســبات و مقرراتــی
دمکراتیــک پیــاده کــرد. خلــق مــا بایــد بــا انعطافپذیــری کــه ســایر اقلیتهــای موجــود در کوردســتان و دوســتان داوطلــب را نیــز دربرگیــرد انجــام ســازماندهی و عملیــات تــودهای خــود را در درجــه اول اهمیــت قــرار دهنــد. خلــق کوردســتان بایــد خــود بــه تنظیــم دمکراســی خویــش اقــدام نمــوده و بــه اجــرا درآورد. بــه هــمان میــزان کــه حرکــت در چارچــوب قوانیــن دمکراتیــک را مبنــا قــرار میدهنــد لازم اســت. در شرایطــی کــه قوانیــن دمکراتیــک وجــود نــدارد نیــز براســاس قوانیــن اساســنامه و آئین نامه‌ای دمکراتیــک خــود بــه ســازماندهی زندگــی و مبــارزه خویــش بپــردازد. بایــد بــا برگــزاری کنگره‌هــای ســالانه در هــر منطقــه در تمامــی نهادهــای دمکراتیــک مدیریت هــا را بــا توجــه بــه ســطح موفقیــت و عملکــرد آنــان تغییــر داده و انتخــاب کنــد، ایــن قاعــده شــامل کلیــه نهادهــا از کمــون گرفتــه تــا کنگــره‌ی خلــق می‌شــود. بایــد بــا شــیوه‌ها و راهکارهــای مناســب بــه تعییــن نظــام انتخاباتــی و کاندیداتــوری خــود بپــردازد. یــک مدیــر یــا مســئول نبایــد بیــش از دو دوره انتخــاب شــود، در صورتــی کــه دارای پروژه‌هــای جداگانــه و پیشرفته‌تــری باشــد، میتوانــد بعــد از آن دو دوره، بــاز هــم نامــزد شــود. خلقمـان در کلیـه بخش های کوردسـتان و دیگـر شـهرهای بـزرگ و در راس آن در اروپـا بایـد بـا بکارگیری شـیوه های مناسـب و منطبق بـا دمکراسـی ذاتـی خویـش بـرای مدیریـت تمـام نهادهـای خویـش( از کمـون بومـی گرفتـه تـا کنگـرهی خلـق) نامزدهایـی کـه دارای
موفقتریـن کارنامـه باشـند را انتخـاب نمـوده، از آنهـا بـه طـور منظـم گـزارش خواسـته و از ایـن طریـق بـر آنهـا نظارت داشـته باشـند. اگـر دولتهـا بـرای دمکراسـی وی احـترام قائلنـد، میتوانـد بـا آنهـا از در مسـامحه وارد شـود وگرنـه بایـد بـا راهکارهـای مناسـب، بـه مقاومـت دمکراتیـک خـود تـا آخریـن حـد ادامـه دهـد. مناسـبترین و بهتریـن راهـی کـه خلـق کـورد بتوانـد از آن طریـق بـه آزادی و برابـری خـود دسـت یابـد ایـن اسـت کـه دمکراسـی ذاتـی خـود را درک کـرده و تـا رسـیدن بـه پیـروزی نهائـی، آن را عملـی سـازد.
بدیهــی اســت کــه نهادهــای فئودالــی در برابــر دمکراســی ایجــاد مانــع میکننــد. بایــد بــا آغاگــری، شــیخگرایی، عشــیره گرایی و طریقت‌گرایـی را کـه بازمانده‌هـای قـرون وسـطی هسـتند، شـیوهای مناسـب وادار بـه تحـول دمکراتیـک نمـود. ایـن نهادهـای سربـار و انـگل کـه باعـث تخدیـر ذهـن شـده و در برابـر اخـلاق آزاد مخالفـت ایجـاد میکننـد، حداقـل بـه انـدازه نهادهـای کلاسـیک دولـت در برابـر رونـد دمکراتیزاسـیون مانـع ایجـاد می‌کننـد. کلیـه ایـن مـوارد را می‌تـوان بـه شـکل مـواد مناسـب در عرصـه سیاسـی بـه عنـوان مبـادی برنامـه قـرار داد. اگـر دیـدگاه تئوریـک راجـع بـه عرصـه‌ی سیاسـی و تنظیـم مـواد برنامـه را بـر ایـن اسـاس انجـام دهیـم بـه لحـاظ واقعیـت نظـام حاکـم و واقعیـت خلـق نیـز واقعبینانـه بـوده و شـانس اجـرا و عملی‌شـدن آن نیـز زیـاد اسـت. در کوردسـتان غیـر از قـشر محـدود مـزدور وابسـته بـه دولـت، انسـانیت دیگـری وجـود دارد کـه هیچکـس نتوانسـته نـه بـا قلـم و نــه بــا زبــان از آنهــا شرح حــال نمایــد. تــا زمانــی کــه مشــکلات هویتــی، آزادی و برابــری « دیگــری» هــا حــل نشــود، نمی‌تــوان گفــت کــه از پلیدتریــن جنــگ عــاری گشــته‌اند. در جامعــه و خانــواده‌ی کــورد، زن، مــرد و کــودکان جنگــی تراژیــک و یکطرفــه در جریـان اسـت. برنامـه بایـد برخـوردی ویـژه بـه ایـن مـوارد نگریسـته و خلاقیـت در چاره‌یابـی آنهـا را هـدف خـود قـرار دهـد. بنـا بـه اینکـه آزادی زن موضوعـی محـوری اسـت بنابرایـن بایـد آزادی زن را بـه عنـوان مـاده‌ای جداگانـه در برنامـه تنظیـم نمـود. تحلیلاتــی کــه در رابطــه بــا مســئله زن انجــام داده‌ایــم نشــان می‌دهــد کــه مســئله زن پایــه اساســی تحــول اجتماعــی را تشــکیل می‌دهـد. اگـر یکـی از مـواردی کـه سوسیالیسـم رئالیسـتی در آن شکسـت خـورد مسـئله جنـگ و اقتـدار باشـد، مـورد دوم مسـئله زن می‌باشـد. زن و اقتـدار دو موضـوع بسـیار متضـاد و متناقض‌انـد. زن اولیـن جنـس، طبقـه و ملـت سرکـوب شـده اسـت. اگـر آزادی و برابـری زن مطابـق مراحـل و تحـولات تاریخـی تحلیـل نشـود و تئـوری آن ارائـه نگـردد، پراکتیکـی موفـق صـورت نخواهـد گرفـت

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش