ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

2020-03-28 ادبیات

رژان نوری

ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً اهـل علـم و ادب بودنـد. مرحـوم شـیخ عبدالقـادر جـد پـدرش خطـاط و شـاعر بـوده اسـت. پـدر ژیـلا نیـز مرحـوم شـیخ مهـران حسـینی فردی اهـل مطالعـه و روشـنفکر بـوده و ژیـلا در چنین خانواده‌ای پایه‌های ادب را بنیـاد نمـود. تشـویق و ترغیـب شـیخ مهـران تـا واپسـین روزهـا و دقایـق عمـر کوتاهـش، همـراه و پشـتیبان ژیـلا بـود. از هــمان ســنین نوجوانــی، اســتعداد ذاتــی ژیــلا درخــور توجــه بــود و بســیار زود توسط دبیران ادبیـات تشـخیص داده شـد و آن‌ها نیـز سـهم بـه سـزایی در تشـویق ژیـلا داشـتند. او دو دوره اساسـی در شـعر خـود را سـپری کـرده اسـت. دوره اول  او هنـوز زبـان خـاص خـود را نیافتـه و در چرخـه دگردیسـی زبـان شـاخص شـعر خـود را نیافتـه اسـت. شـعر او مـوزون، همــراه بــا تمایــلات رمانتیکــی و اغلــب رنج‌ها و مصیبت‌های زن روزگار خــود اســت. امــا در دوره دوم او ناشـکیبا و بـا نگاهـی انتقـادی، بـه جنـگ سنت‌ها و قواعـد مردانـه روی می‌آورد و علیـه زبـان مردانـه در ادبیـات، به‌نوعی قیـام متوسـل می‌شود. شرایــط آن روز انقــلاب اســلامی ایــران و خللــی کــه در جریــان تحصیــل ژیــلا پیــش آمــد، ژیــلای کــم ســن و ســال را به‌سوی ازدواجــی زودهنگام ســوق داد. در پانزده‌سالگی بـا پسرعموی پـدرش بـه نـام وفـا حسـینی ازدواج کـرد و ایـن ازدواج پـس از پنـج سـال بـه جدایـی کشـید و ثمـره ایـن ازدواج او دختـری اسـت بـه نـام بهـار زهـره، کـه اکنـون اولیـن تجربه‌های سرودن خویـش را پشـت سر می‌گذارد. هفـت سـال پـس از متارکـه بـرای بـار دوم ژیـلا زندگـی مشـرکی را در سـنندج تجربـه می‌کند و بـا شـاهرخ نوسـودی ازدواج می‌کند. ثمـره ایـن ازدواج او پـسری بنـام رامیـن و دختـری بنـام ژینـا بـود. ژیـلا در ۶. ۷. ۱۳۷۵در سـن ۳۲سـالگی درحالی‌که بـرای دیـدار اسـتاد شـیرکو بیکـه‌س، عـازم تهـران بـود در اثـر واژگـون شـدن ماشینشان در محـور سـنندج- ده گلان در سـاعت
فـوت کـرد. ژینـای ۱۰ماهـه، همـراه بـا مـادرش جـان بـه جان‌آفرین تسـلیم کـرد.
زندگی هنری و آثار ژیلا حسینی:
اولیـن دست‌نوشته ژیـلا داسـتان “بربادرفته” اسـت کـه بـه زبـان فارسـی نگاشـته شـده اسـت و چـون ژیـلا بعدهـا خـود تمایلـی بـه چـاپ آن نداشـت، از چاپ آن خودداری شـده اسـت. اولیــن سرودن‌ها و نگارش‌های ژیــلا بــه زبــان فارســی بــود و ایــن ادامــه داشــت تــا سال‌های “١٣٦٣و ” “١٣٦٤کـه ژیـلا در بخـش کـردی رادیـو سـنندج در برنامه‌ی ئێمـه و گوێگـره کان (مـا و شـنوندگان) شروع بـه فعالیـت نمـود و ایـن فعالیـت ژیـلا را به سمت‌وسوی نـگارش و سرودن کـوردی سـوق داد. ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه ژیـلا تـا آن زمان بـا ادبیـات کوردی بیگانـه بـود، ژیـلا به‌واسطه علاقه‌مندی پـدرش بـه ادبیـات و فرهنـگ کـوردی و در اختیـار داشتن کتابخانه‌ی باارزش پـدر، بـا نالـی، گـوران و قانـع و ….آشـنا بـوده، بیت‌های کـوردی را خـوب می‌شناخت،
امـا سرآغـاز نـگارش و سرودن او بـه زبـان کـوردی بـا ایـن فعالیـت رادیویـی هم‌زمان بـود و پس‌ازآن تـا آخریـن روز حیـات کوتـاه خویـش بـه زبـان مـادری نگاشـت.
آثار او :
-۱دیوان اشعار کوردی به نام گه شه ی ئه وین چاپ سال .۱۳۷۴
-۲دیوان اشعار کوردی به نام قه ڵای راز – قلعه اسرار- چاپ سال ،۱۳۷۸این کتاب در سه قسمت چاپ گردید:
بخش اول : باقیمانده اشعار کوردی ژیلا،
بخش دوم : برگزیده‌ای از داستان‌های کوتاه کوردی او ،
آخرین بخش این کتاب مجموعه اشعار فارسی ژیلا است که خود عنوان باران را برای این مجموعه برگزیده بود.
-۳ترجمه داستان طلب مغفرت از صادق هدایت – چاپ در مجله رامان هه ولیر.
-۴ترجمه رمان دزیره از فارسی به کردی (ناتمام.)
-۵مقالات متعدد.
-۶سرودن اشعار کوردی برای کودکان

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش