بردگان سلطه

2021-09-10 آزادی

زهرا قهرمانی

تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده و بردگی در جریان است. اما درواقع ادراک صحیحی از مسأله “سلطه گر نیز خود به نوعی برده ی سلطه است” را نداشتم. شاید موضوع، کمی پیچیده به نظر بیاید. بلکه با بیان چند نمونه ای بتوانم منظور اصلی ام را روشن تر بیان کنم. برای اولین نمونه می توان اشاره ای به ایام گذشته یعنی زمانیکه شاه و سلطان ها بر تخت سلطنت قرار می گرفتند، کرد. بلااستثنا همه ی شاهان از قدرت و اختیارات گسترده ی حاکمیت برخوردار بودند. هر شاه به منزله ی نیم خدا و حتی در دورانهایی خود خدا بودند. این به یک فرهنگ گسترده در نظام دولت های جهان تبدیل شده بود. علی رغم آنکه شخص شاه مجهز به اختیارات بی انتهایی بود و سخن او فرمان محسوب می شد، اما خود این تخت و جایگاهی که در آن قرار داشت، برای او محدودیت های زیادی ایجاد می کرد. رفتار، برخورد، سخن و حیطه ی تحرک اش نیز وابسته به قوانینی که قادر به حفظ سلطه باشد، بود. در غیر این صورت خطر ازدست دادن تاج و تخت به میان می آمد. هیچ شاهی مستثنی از این قوانین تند و خشک سلطه نبوده است. همه به ناچار برای از دست ندادن موقعیت خویش، از آزادی خود گذشت کرده  و گاهی فرمان هایی داده اند که با خواست و نیات شان متناقض بوده است. شاهی نیست که همچون یک انسان معمولی رفتار کرده باشد. آنها بیشتر در خفا و تنها، پشت پرده ها، بدور از مکان های جمعی، روابطی بسیار رسمی و دور از صمیمیت، نگاه هایی مملو از ترس، دلهره و صدها مورد دیگر را زیسته اند. خود را به جای یک شاه تصور کنیم. کدام یک از ما می خواست در یک چنین فضایی باشد؟ با اینکه نشستن بر اریکه ی قدرت بسیار جذاب و دلپذیر می نماید، اما کدام یک از ما می خواهد بهای آن را با آزادی اش بپردازد؟ آزادی بیان، آزادی رفتار، آزادی تحرک، آزادی وجدان و…

حالا به نمونه ی دیگری بپردازیم، یک سرمایه دار نیز در عصر کنونی کم و بیش به اندازه ی یک شاه و حتی شاید در ابعاد وسیعتری اختیارانی را داشته باشد. این سرمایه دار نیز تحت قوانین خشک سلطه اش قرار دارد. چون برای حفظ سرمایه اش، ناچار از گسست از آزادی است. احساس های انسانی، اجتماعی، نیکی و وجدانی یعنی آنچه که انسانیت انسان را شکل می دهند، تمامی این ویژگی ها موانعی هستند که سرمایه دار بایست، دست از آنها بشوید، آنزمان موجودیتی متفاوت می یابد. پس از آن دیگر سرمایه دار، انسانی معمولی نیست، از مناسبات اجتماعی و انسانی و هر آنچه بنیادی ترین ویيگی های انسانیت است، دور گشته و این قوانین و قید و بندهای سلطه است که شکل دهی او را منجر می شود. چگونگی رفتار، اهمیت دادن به چه چیزی و نادیده گرفتن چه چیزهایی، ذهن و باورهای او را زیرسلطه خود گرفته و رفته رفته سلطه به وی امر می کند که روح، دل و وجدان خویش را همچون وسایل قدیمی و بی مصرف دور بریزد. سرمایه دار یا باید مطیع فرمان های سلطه باشد یا دست از سرمایه بکشد. و این دوراهی انتخاب از میان آزادی و بردگی است.

اگر نمونه ی آخر را در نهاد خانواده ملموس کنیم، قادر به درک پذیری بهتر موضوع خواهیم شد. در نهاد خانواده کسی که نماینده ی شاه و سرمایه دار است، مرد می باشد. حال بایستی دید که مرد چگونه به برده ی سلطه ی نظام مردسالار مبدل می شود. از همان اوان کودکی به پسربچه ها یاد داده و تلقین می کنند که برتر از دخترها هستند. مرد باید مغرور، جنگجو، زورگو باشد، مرد گریه نمی  کند و کارهای زنانه انجام نمی دهد، نان آور خانه است، عاطفه و احساساتش را با کسی در میان نمی گذارد، به سخنان زن گوش نمی دهد، با دختران دوستی نمی کند و حتی مرد حریف مردان است و… می توان دهها نمونه ی دیگر برشمرد. با این طرز تربیت و تفاسیر، پسربچه ها طبق قوانین سلطه ی مردسالاری پرورش می یابند. سلطه او را مجبور می کند که برای اثبات و به نمایش گذاشتن مردانگی اش، مطابق موازین و قوانین از پیش تعیین شده، رفتار نمايد. تنها در چنین صورتی مرد شده و می تواند با غرور و سربلندی در میدان مردان حضور یابد. اگر مردی خواسته يا ناخواسته سعی کند با دیدگاه بازتر و برخوردی انسانی و اخلاقی با زن داشته باشد، مورد استیضاح و نکوهش قرار خواهد گرفت. این مرد جز مبارزه یا عقب نشینی چاره ای دیگر نخواهد داشت. زير فرمان سلطه قرار گرفتن، اين است. از دست دادن حیثیت و غیرت مردانگی، موضوع بحث است. از طرفی آزادی و برابری وی را فرا می خواند، از طرف دیگر سلسله روابط مراتبی و سلطه گری به او القاء می کند که برای حفظ آنها تلاش کند. تا زمانی که در جهت تداوم این مراتب و سلطه گری اقدام کند، هرگز توان برقراری یک رابطه ی صحیح و سالم با زن را نخواهد داشت با توجه به درهم آمیختگی و وابستگی مبنای روابط انسانی نیز، نمی تواند رابطه ی سالمی با خویشتن هم برقرار کند. چرا که بذری در بطن او کاشته اند که نه تنها منجر به آزار اطرافیانش می شود، او را از درون و روان نیز مسموم خواهد کرد. این مرد و طرز مردانگی تا هنگامی که خواهان سلطه گری باشد، با موجودیت خود در ضد و نقیض خواهد بود. رهبر آپو تأکید دارد که در دوره ی حاکمیت مدرنیته ی سرمایه داری و بخصوص تأسیس نظام دولت-ملت، منجر به کاشت سلطه گری در کوچکترین سلول ها شده است. درصورت عمق درک این واقعیت، آنزمان بایستی همگی آگاهی درست و کلی ای از اینکه سلطه و خاصیت به بردگی کشاندنش، خطری است که تمامی ما با آن روبرو هستیم. هیچ یک از ما از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم سلطه مصون نیستیم. همگی به نوعی تحت تأثیر سلطه قرار داشته و برای آلوده کردنمان به این سیستم و نگرش سلطه، تمامی فرصت ها و امکانات خود را به کار گرفته و از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد . آنچه حائز اهمیت است، ضرورت مبارزه ای وسیع و همه جانبه در راستای رهایی و حفظ فرد و جامعه از سلطه گری وجود دارد. در هر زمان و مکانی، در هر برخورد و نگرشی بایستی خطر نفوذ سلطه را حس کرده و ارزیابی های لازمه را انجام داد و بنا به آن نیز مبارزه ای مداوم را انجام داد. رهایی از دام های سلطه سخت، اما درعین حال، غیرممکن نیست. اراده و آزادی از آنچنان نیرویی برخوردار است که توان مقابله در برابر دشوارترین و سنگین ترین حمله های سلطه گری را دارد و سخن آخر اینکه تخت سلطه را در ذهن و روح مان درهم شکسته و مجال برده ی سلطه شدن را ندهیم.

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش