آرشیو بایگانی‌های زن، - ژنئولوژی فارسی

زندگی از دریچه‌ای دیگر

الهام ایزدی عصـری كـه در آن عدم خویشتن‌داری، ديوانگی، از خود بیخودشـدن‌ها و بیگانه شدن‌ها اوج گرفتــه اســت، بــا چــه زبــان و ادبياتــی و چگونــه می‌تواند بيـان شـود. شـايد هـم طـرح چنيـن سؤالی بيهـوده و كاری بـس عبــث بــه نظــر آيــد. گاهــی وقت‌ها دلــم می‌خواهد دســت بــه زخمــی بزنـم كـه گويـی سال‌هاست سـكوت كـرده اسـت. امـا میدانـم كـه جـای آن زخــم هنــوز تازگی خــود را…

2020-03-16 زن،

خشونت علیه زنان و سرکوب جامعه

زهرا احمدی خشـونت بی‌احترامی بـه كرامـت و شـخصيت طبيعـی بشـر و جامعـه هست. به‌هیچ‌وجه پديــدهای طبيعــی و اجتماعــی نمی‌تواند باشــد. برعكــس، کامل ضد اجتماع اســت. بــدون شــك اگــر بــه واكاوی ریشه‌های آن بپردازيــم، مطلقاً به‌نظام سرمایه‌داری برمی‌خوریم كـه آن را بسـط و گسـترش داده اسـت. خشـونت پدیده‌ای است كـه در زمـان مـا بی‌وقفه و در همه‌جا بـا انـواع راهكارهـا و روش‌ها بـر انسـان و طبيعـت…

2020-03-14 جنسیت‌گرایی،

بحران خودکشی، حاصل ایدوئولوژی جنسیت پرست

  بحران خودکشی، حاصل ایدوئولوژی جنسیت پرست   مقاله از:میلاد قبادی مرگ حقیقتی انکارناپذیر و به صراحت بیان خارج از اختیار انسان است. حال اینکه آیا مرگ پایان زندگی انسان وآخرین راه برون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت ازمعضلات ومشکلات زندگی می‌باشد ،پرسشی است که چارچوب مقاله ما را درتشریح وتفسیر به خوداختصاص داده وبه صورتی چشمگیربه اعتقادات وباوریهای فرد، درطول دوران زندگی مرتبط می‌باشد.درادیان‌های پیش ازاسلام، مرگ به صورتی…

2019-05-25 اسلام رادیکال،

زن قربانی جامعه ی سنتی وجنسیت گرا

زن قربانی جامعه ی سنتی وجنسیت گرا مقاله از:نسرین احمدی   قشر زن درجوامع سنتی وجنسیت گرای خاورمیانه بخصوص جامعه ی ایران، به صورت مداوم درمعرض آسیب های اجتماعی بوده ومحکوم به زندگی اجباری وعاری ازحق انسانی شده است. آسیب هایی به اشکال مختلف همچون خودکشی، قتل، اسیدپاشی، ازدواج های اجباری، تجاوز و آزارهای جنسی خود را بروز داده و زنان را با مشکلات فراوانی…

2019-05-20 اخلاق،

نگرش جنسیت گرایانه به طلاق وپیامدهای آن

  نگرش جنسیت گرایانه به طلاق وپیامدهای آن مقاله از:دیلان اشکانی با نگاهی به واقعیت زن در گذر زمان و اکنون به خوبی بر این حقیقت واقف خواهیم شد که زن ،تحت استعمار و سرکوب  قدیمی ترین وکهن ترین جامعه ی دولت گرای هرمی در چنین وضعیت قرار گرفته و شکل گرفته است . از همان آغاز پیدایش ذهنیت تمدن مرکزی ، جهت طرد نمودن…

2019-05-12 جامعه دولت گرا،

من زنم

من زنم من زنم…! وتنها گناه من زن بودن هرتار گیسوان طلایی ام جاده‌ای برای رسیدن به باغ‌های نور پیشانی من چشمهایم نور می‌بخشند… بی پایان لبهایم راویان اسطوره‌ی اینانایند وتاریخ الهه‌گان چین وخطوط چهره‌ام درد زایش دوباره است سینه هایم جویباران جاری اند شعراز(هانی ایلام)  

2019-03-12 الهه،

گناهم

گناهم   ‌آباد کردن شهر فردوس است عشق را درهیات هنر آفریدم و پیکرم استاد هنرها وفتون است ذهن من دبستان حکمت هاست آیا گناهکارم من؟ من گناه کارم چرا کە عشق را بە آنها آموختم و با انگشتان خویش معابد رابرایشان بر پا ساختم پس از آن هنرهایم را اهریمنی خواندند و جادوگرم نام بردندو سنگسارنمودند. شعراز[دلپاک آذرگون]

2019-02-23 زن،
12

زندگینامه زن

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ

هیپاتیا، بزرگترین فیلسوف زن تاریخ هیپاتیا زن فیلسوف یونانی باشهرت نوافلاطونی که به عنوان نخستین زن برجسته‌ی ریاضی‌دان و آخرین کتابدار کتابخانه‌ی اسکندریه شناخته می‌شود. او استاد فلسفه و ریاضی…

2018-09-06 تاریخ

سافو، اولین شاعر زن جهان

سافو، اولین شاعر زن جهان   سافو بزرگترین شاعر غنایی جهان باستان در اواخر قرن ششم پیش از میلاد در خانواده‌ای اشرافی در جزیره لسبوس متولد گردید. شعرهای سافو که…

2018-10-06 سافو

زنان چریک (پارتیزان)

زنان چریک (پارتیزان) نتیجه‌ی جنگهای اول ودوم،نابودی پارادیگمای (جهان بینی)مدرنیته کاپیتالیست بود.هرچیزی براساس شدت وخشونت به پیش می‌‌رفت.ریشه‌ی این خشونت رااگرتازمان متولوژی‌بیسیارقدیمی پیگیری کنیم می‌بینیم که به دست مردان به…

2019-03-08 جنگ‌جهانی اول ودوم،

زنان انقلابی

زنان انقلابی »کلارازتکين،ا زبنيانگذاران جنبشرھايی زنان،سياستمداربرجسته حزب سوسيال دموکرات و از چھره ھای مھم و تأثيرگذار جنبش زنان‌آلمان‌است. درپی اعتراضات گسترده زنان کارگر نيويورک در سالھای١٨٥۷و۱۹۰۷کلارا در سال ۱۹۱۰،در دومين…

2019-03-14 8مارس،

سوفراژیت:میلیتانی زن

سوفراژیت:میلیتانی زن درسال ۱۹۰۳ املین پنکهرست،دخترش کریستابل و۴دوست اواتحادیه‌ی سیاسی واجتماعی زنان راپایه‌گذاری نمود.راهکارهای درخواست مطالبات سمت وسوی رادیکالی به خود گرفته بودند.حملات با نارنجک وآتش‌سوزی انجا می‌گرفت .میان پلیس…

2019-04-21 اسب سواری،

آساتا شاگور

آساتا شاکور »آساتا شاکور«، در ١٦ژوئيۀ ١٩٤٧در نيويورک به دنيا آمد. وی از اعضا و فعالان حزب پلنگان سياه بود. در سال ١٩٧٣طی توطئۀ مزورانۀ نيروی سرکوبی، رفيق او توسط…

2019-04-24

مینا قاضی

زن نامدار و مبارز سياسي كورد؛ مينا قاضي در سال ۱۹۰۸در شهر مهاباد ديده به جهان گشوده است.مراحل ترقي را در همان شهر طي كرد. وي با رهبر حزب دموكرات…

2020-03-19 آگاهی زنان،

مستوره اردلان،زني از جنس شعر

ماه شرف خانم اردلان متخلص به مستوره اردلان(،۱۱۸۴ــ ۱۲۲۷هجري خورشيدي) ـ(۱۸۰۵ــ ۱۸۴۸م،) شاعر، نويسنده و از تاریخ‌نگاران شرق كوردستان است. وي در شهر سنندج در خانواده‌ی اهل فرهنگ «قادري» به…

2020-03-22 تاریخ،

من مادرم، ۱۴ سال دارم

لاوین نیسان میدونم برای بیشتر شما مادربودن یک کودک ۱۴ ساله، بسیار عجیب و شاید هم دردناک بیآد. ولی متأسفانه این دیگه، یه استثنا نیست. در وطن من و کشورهای…

2021-09-20 قتل خیالها

فرهنگ و زندگی

بردگان سلطه

زهرا قهرمانی تا به حال نیز با شنیدن واژه ی سلطه، چنین می پنداشتم که هر جایی که سلطه و سلطه گری باشد، آنجا برده…

2021-09-10 آزادی

ژیلا حسینی،شاعری برای شعر

رژان نوری ژیـلا حسـینی در سـی و یکـم شـهریور سـال ۱۳۴۳در شـهر سـقز، در اسـتان کردسـتان به دنیا آمـد. خانواده‌ی او خانواده‌ای آیینـی و عموماً…

2020-03-28 ادبیات

داستان و اسطوره

مقاومت زردشت: پيكار اخلاقي در برابر تمدن

بر گرفته از مانيفست تمدن دموكراتيك نوشته‌ی رهبر عبدالله اوجالان کتاب چهارم:«بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك» ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله‌اي…

2020-12-15 پيكار اخلاقي

دمکراسی ذاتی

بهترین راه دستیابی خلق کورد به آزادی و برابری از تحلیلات رهبر عبدالله اوجالان رابطـه ذهنیـت بـا اراده‌ی سیاسـی بسـتگی بـه انجـام عملیـات دارد. درک…

2020-01-07 تاریخ

جهت یک دفاع ذاتی شکست ناپذیر

زن که دفاع ذاتی و دفاع نامشروعش در هم شکسته و ضعیف گردانده شده، جهت نیرومند کردن و شکست ناپذیرساختن دفاع ذاتی و مشروعش می‌گوییم…

2020-01-03 آزادی

کتاب

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کتاب دامه به کودکی که هرگز زاده نشد. نوشته روزنامه نگار  ایتالیایی اوریانا فالاچی برای دانود بر روی لینک زیر کلیک نمایید↓ Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod Nameh be kodaki ke hargez zadeh nashod

2018-11-28 اوریانا فالاچی

افسانه ی گیلگمش

یکی از اولین، قدیمی‌ترین و نامدارترین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است… لینک کتاب

افسانه ی گیلگمش